Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací program naší MŠ – výuka hrou
MOTO „HRAJ FÉR“
Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku, jeho práci, rodině, přírodě, k duševnímu i fyzickému zdraví, historii a lidovým tradicím a zvykům.
Důraz klademe na:
-          Tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem, metod (hra nebo jiná zajímavá činnost
-          Aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti, emočními prožitky
-          Hledaní nových metod a projektů vzdělávání
-          Spoluúčast s rodinou, vzájemnou komunikaci, posilování vazeb dítě-rodič-škola
-          Vytváření celkového příznivého klimatu na škole
-          Další vzdělávání
-          Podporu zdraví, ochranu životního prostředí, mravní výchovu
Strategie ŠVP a vzdělávací cíle
-          Poznávací cíle, dovednosti a kompetence
-          Hodnotové cíle, postoje a jednání dětí
Jejich vyváženost a vzájemnou propojenost považujeme za základ funkčnosti předškolního vzdělávání.
Strategie ŠVP a klíčové kompetence
-          Zaměřujeme se na rozvíjení kompetencí jako jsou – tvořivost, schopnost spolupracovat, zvládat jednotlivé pracovní úkony, uplatňovat základní společenské návyky, rozvíjet kamarádské vztahy, pohybové dovednosti, komunikaci, ochranu zdraví a životního prostředí, atd.
-          Kompetence k tvořivosti, zvládat jednotlivé pracovní úkony
-          Motivovat děti pro celoživotní vzdělávání
-          Kamarádství, vzájemná pomoc
-          Poznávání osobních možností dětí
-          Kladné hodnocení k podpoře motivace
-          Samostatnost a tvořivost
-          Orientace v prostředí, ve kterém dítě žije, vnímání prostředí
-          Propojování poznatků a prožitků, chápání souvislostí
-          Individuální přístup
-          Kompetence k tvořivosti, řešení problémů
-          Podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
-          Práce s problémem, úkolem bez konce, řešení různých situací, zdůvodnění,…
-          Kompetence komunikativní
-          Vést děti k všestranné a účinné komunikaci
-          Rozvoj základů vzájemné komunikace mezi dětmi
-          Dodržovat naslouchání, neskákání do řeči, prostor pro různé názory
-          Komunikace verbální i neverbální (výtvarná, tvořivá dramatika, pohybová, aj.)
-          Přátelské vztahy…
-          Kompetence schopnosti spolupracovat
-          Rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat, respektovat práci druhých i vlastní
-          Hra i práce dětí ve skupinách, vzájemná pomoc
-          Pozitivní klima na škole
-          Pozitivní představy o sobě samém i ostatních
-          Respektování společně dohodnutých pravidel
-          Rozvoj citového vnímání dětí, představivosti, fantazie
-          Vztah k uměleckým hodnotám, vnímat kulturní prostředí hudby, výstav, apod.
-          Kompetence k pohybovým dovednostem , upevňování duševního i psychického zdraví
-          Radost z pohybu
-          Dostatek pohybu v prostředí školy i zahrady, sport. haly, bazénu
-          Dostatečná nabídka pohybových aktivit
-          Dbát na správné držení těla při chůzi, sezení, sedu,…
-          Dbát na ochranu zdraví své i kamarádů
-          Kompetence zvládat jednoduché pracovní úkony
-          Rozvíjet schopnosti a reálné možnosti
-          Seznamovat děti s různými pracovními profesemi
-          Vést děti k práci v souladu s pravidly bezpečnosti
 
Strategie ŠVP a vzdělávání dětí se spec.vzděl. potřebami
-          Vzdělávání dětí méně nadaných, OŠD
-          Individuální práce
-          Důraz na pochopení zadaného úkolu
-          Používání dostatečného názorného materiálu a pomůcek
-          Spolupráce s rodinou, pedag. centry
-          Postupné zvyšování nároků
-          Zpracování indiv. plánu vzdělávání
-          Hledat úspěšnost, snahu i výkon, použití pochvaly jako motivace
-          Klidné prostředí na plnění úkolů
-          Integrace postiž. dítěte
-          Spolupráce s SPC, PPP, rodiči
-          Individuální plány a denní záznamy, vyhodnocování
-          Vhodné pomůcky, rehabilitační nářadí, aj.
-          Vzdělávání dětí nadaných
-          Nabídka mimoškolních aktivit
-          Zadávání náročnějších úkolů
-          Individuální přístup
-          Pochvala jako motivace
 
Obsah předškolního vzdělávání
-          Oblast biologická „Dítě a jeho tělo“
-          (pohyb, zdraví, bezpečí)
-          Oblast psychologická „ Dítě a jeho psychika“
(jazyk a řeč, poznávací schopnosti, myšlení, učení, představivost, fantazie,sebepojetí, city, vůle)
Oblast interpersonální „Dítě a ten druhý“
(vztahy, komunikace)
Oblast sociálně kulturní „Dítě a společnost“
(lidská společnost, kultura, umění)
Oblast environmentální „Dítě a svět“
(přírodní, kulturní, technické a životní prostředí, pohyb, změna, vývoj, globální civilizační problémy)
 
ŠVP a podmínky předškolního vzdělávání
-          Kvalita věcného prostředí
-          ( třídy se stanovenou kapacitou, vybavenost tříd standartní, obnova dle finančních možností školy, vybavenost hračkami a pomůckami dle věku dětí i počtu dětí, dostupnost pomůcek a hraček, prostorná zahrada pro pobyt dětí venku,dodržována čistota, teplota, osvětlení,aj.)
-          Kvalita životosprávy
( dodržována plnohodnotná a vyvážená strava, vhodná skladby jídelníčku, pitný režim,
intervaly mezi jídly, každodenní pobyt dětí venku, dle klimatických podmínek,dostatek volného pobytu v MŠ i venku, dostatek odpočinku, dodržování zdravého životního stylu dětmi i zaměstnanci – přirozený vzor)
 
 
 
Kvalita psychosociálních podmínek
(příznivé klima v MŠ, dostatečná adaptace dětí na nové prostředí, učitelky respektují přání a potřeby dětí, dbají na rovnocenné postavení všech dětí, volnost a osobní svoboda jsou vyváženy s nezbytnou mírou omezení, dodržování potřebného řádu,
podpora dětí k samostatnosti, dostatek pochvaly, negativní hodnocení jen v nutných případech, podpora vzájemné komunikace, důvěry, tolerance, zdvořilosti, ohleduplnosti, pomoci)
Kvalita organizace práce MŠ a řízení
/ denní řád je pružný, flexibilní ke změnám, učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, dětí v MŠ nacházejí potřebné zázemí, je uplatňován individuální přístup k dětem, řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze, děti mají dostatek času          pro svou spontánní hru, respektováno soukromí dětí, plánování vychází z potřeb i zájmu dětí, nabízené činnosti jsou individuální, skupinové nebo frontální,
Povinnosti a pravomoci pracovníků jsou jasně vymezeny, informační systém je funkční, pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, PPP, SPC, aj.)
Kvalita personálního a pedagogického zajištění
( všichni pracovníci mají předepsanou kvalifikaci pro výkon své práce, kolektiv je stabilní, převládá příznivé klima na MŠ, pedagogové zajišťují vzdělávání na patřičné úrovni, zajišťují bezpečnost dětí)
Kvalita spolupráce s rodiči
(informovanost, spolupráce jsou na velmi dobré úrovni, učitelky projednávají s rodiči společné postupy při výchově a vzdělávání, zachovávají patřičnou mlčenlivost a chrání soukromí rodiny)
 
Třídní vzdělávací programy
-          Jsou uspořádány do tematických celků (měsíčních nebo třítýdenních).
-           Ty se v rámci jednotlivých tříd dále rozpracovávají do bloků (týdenních, dvoutýdenních – časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ i kolem nás)
-          Obsah jednotlivých bloků pedagogové rozpracovávají na části :
-                Dílčí cíle, vzdělávací nabídka, výstupy (předpokládané výsledky)
-           Bloky na sebe navzájem navazují, doplňují se, prohlubují se znalosti a dovednosti dětí, jsou přizpůsobeny věkové kategorii dětí.
-          Záznamy jsou prováděny písemně na jednotlivých třídách, zápisy o činnostech denně v třídních knihách.